• Css Template Preview
 • Css Template Preview
 • Css Template Preview

ข้อมูลสถานศึกษา

โรงเรียนอนุบาลสุรีย์ลักษณ์ ได้รับอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียนตามใบอนุญาตเลขที่ 4 / 2541 ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2541 โดยได้รับอนุญาตให้ก่อสร้างอาคารคอนกรีต  2 ชั้นบนเนื้อที่ 1 ไร่ เป็นโรงเรียนประเภทสามัญศึกษา เปิดสอนในระดับก่อนประถมศึกษา โดยมีนางสาวสุรีย์  เทียนพุฒ เป็นผู้ได้รับใบอนุญาต นางเรขา    ศรีวิชัย ดำรงตำแหน่งทำการแทนผู้รับใบอนุญาต/ ผู้อำนวยการและผู้จัดการ ในปีการศึกษา 2547  ได้รับใบอนุญาตให้เปิดสอนหลักสูตรภาษาอังกฤษ และในปีการศึกษา 2552 ได้สอนเสริมภาษาจีนกลาง 

-  อนุบาล 1  รับนักเรียนอายุ  2.8  - 3  ขวบ

-  อนุบาล 2  รับนักเรียนอายุ  4 - 5  ขวบ

-  อนุบาล 3 รับนักเรียนอายุ   5- 6  ขวบ

 ในปีการศึกษา 2554 มีนักเรียน 65 คน ผู้บริหาร 3 คน มีครูและบุคลากรจำนวน 20 คน การจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนเป็นที่ยอมรับของผู้ปกครองและชุมชนจนได้รับการประเมินสถานศึกษาจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์กรมหาชน) ในปีการศึกษา 2547ได้มาตรฐานดีทุกมาตรฐาน เป็น 1 ใน 14 โรงเรียนของจังหวัดนนทบุรีและในปีการศึกษา 2550 ได้รับการประเมินรอบ 2 ผ่านเกณฑ์ สมศ.ได้ดีและดีมากทุกมาตรฐาน

ปัจจุบันทางโรงเรียนได้เตรียมความพร้อมด้านภาษาให้นักเรียนสามารถก้าวไปสู่สังคมอาเซียนในอนาคตอย่างมั่นคงและไปศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นได้อย่างมีความสุขใช้ภาษาเป็นพื้นฐาน โดยผ่านกิจกรรมบทบาทสมมุติให้นักเรียนได้รับประสบการณ์โดยตรง

โรงเรียนอนุบาลสุรีย์ลักษณ์เปิดสอนหลักสูตรสามัญ หลักสูตรภาษาอังกฤษและสอนเสริมภาษาจีนกลางเป็นการปูพื้นฐานด้านภาษา ในด้านการ ฟัง พูด อ่าน และเขียน เริ่มในชั้นเตรียมอนุบาล– ในระดับอนุบาล 3จะเน้นการสอนแบบสนทนาโต้ตอบง่ายๆ การฟัง พูดโดยใช้สำเนียงถูกต้องการรู้จักคำศัพท์สิ่งของต่างๆรอบตัว การฟังคำสั่ง ผ่านกิจกรรมที่สนุกสนานหลากหลายส่วนในชั้นอนุบาลปีที่ 2 และอนุบาลปีที่ 3 เน้นให้นักเรียน      ได้รับการพัฒนาในเรื่องการฟัง พูดและการอ่านโดยใช้หลักการออกเสียง phonics และการเรียนรู้วิชาต่างๆเช่น ภูมิศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ประวัติศาสตร์ คณิตศาสตร์ ศิลปศาสตร์โดยใช้ภาษาเป็นสื่อทำให้การเรียนรู้ภาษาในระดับนี้เป็นที่น่าสนใจ สนุกสนาน เพลิดเพลิน ท้าทาย สำหรับนักเรียนเป็นอย่างยิ่ง การสอนภาษาอังกฤษ ภาษาจีนกลางระดับอนุบาลของโรงเรียนอนุบาลสุรีย์ลักษณ์สอนโดยครูที่มีประสบการณ์ด้านปฐมวัยโดยตรง

โรงเรียนอนุบาลสุรีย์ลักษณ์พร้อมเสมอที่จะรับมือกับความซนซึ่งแสดงถึงความฉลาดของเด็กครูทุกคนมีความเข้าใจหลักสูตรปฐมวัยและมีความสามารถในการนำหลักสูตรลงสู่ภาคปฏิบัติได้อย่างดีเยี่ยมนักเรียนจะได้รับการพัฒนาทั้ง 4 ด้านโดยผ่านการปฏิบัติเน้นการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงตลอดปีการศึกษาเด็กเล็กเรียนรู้ได้ดีที่สุดเมื่อได้สัมผัส จับต้องและรับรู้ผ่านประสาทสัมผัสทั้งห้า เด็กๆจะได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์ต่างๆในสถานที่จริง หรือในสถานการณ์ที่ได้ถูกจำลองขึ้นให้เด็กๆ ในรูปแบบต่างๆ เช่นการจัดนิทรรศการ การจัดกิจกรรมน่าสนใจต่างๆเด็กๆจะได้รับความรู้ไปพร้อมกับความเพลิดเพลิน สนุกสนานอย่างไม่มีวันเบื่อหน่าย

โรงเรียนอนุบาลสุรีย์ลักษณ์ได้พัฒนาการเรียนการสอนมาโดยตลอดจนเป็นที่รู้จักดีในวงการการศึกษาเด็กปฐมวัยเป็นที่ยอมรับของผู้ปกครอง ชุมชน นักเรียนที่จบไปมีความพร้อมในการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นอย่างมีความสุขการเรียนการสอนหลักสูตรภาษาอังกฤษสอนแบบทันสมัยLearning by doingนักเรียนสามารถเรียนรู้ผ่านกิจกรรมได้ดีทั้งหลักสูตรใช้ภาษาไทยซึ่งนักเรียนต้องมีการคิด วิเคราะห์และเรียนรู้อย่างเป็นกระบวนการในระดับอนุบาลและเตรียมอนุบาลดังนั้นนักเรียนจะได้รับการพัฒนาทุกด้านรวมทั้งด้านสติปัญญาสอดคล้องกับทฤษฏีใหม่ๆ ในปัจจุบัน เช่น Brain Based Learning การเรียนรู้ตามผลวิจัยเกี่ยวกับสมอง, Multiple Intelligence พหุปัญญา ทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง Constructivism , Constructionism ทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเองโดยการสร้างสรรค์ชิ้นงานโปรเจคท์ แอบโพรช(Project Approach), หลักสูตรพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ (Creative Curriculum) และ มอนเตสซอรี่ (Montessori) เป็นต้น โรงเรียนอนุบาลสุรีย์ลักษณ์เป็นโรงเรียนปฐมวัยที่สามารถสร้างเสริมศักยภาพให้เด็กได้เรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยได้ทุกด้าน

  ข่าว

 • กิจกรรมรับวุฒิบัตรและสังสรรค์วันของลูกปีการศึกษา 2562

  กิจกรรมรับวุฒิบัตรและสังสรรค์วันของลูกปีการศึกษา 2562                   
 • กิจกรรมงานตรุษจีนประจำปี 2563

  กิจกรรมงานตรุษจีนประจำปี 2563
    
                  

  ปฏิทินกิจกรรม